ALTREX VOORJAARSACTIE: TOT WEL 20% KORTING OP STEIGERS (KLIK HIER)

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden gelden voor de hierna genoemde termen, de navolgende betekenis:
Laddersenrolsteigers.nl: Onderdeel van Schippers Producten & Diensten, handelend onder de naam Laddersenrolsteigers.nl, gevestigd en kantoorhoudend te Kollum aan de Sylsterryd 8 9291 NJ Kollum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder het nummer 85805386.
Klant: de wederpartij van Laddersenrolsteigers.nl.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen de klant en Laddersenrolsteigers.nl.
Webshop: de website www.Laddersenrolsteigers.nl.nl.

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Laddersenrolsteigers.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Laddersenrolsteigers.nl en klant. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Deze algemene voorwaarden worden digitaal op de webshop ter inzage aangeboden en kunnen desgewenst op verzoek van de klant digitaal of per post worden toegezonden.
Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Laddersenrolsteigers.nl dit uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch met de klant is overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Laddersenrolsteigers.nl zijn vrijblijvend en Laddersenrolsteigers.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen en assortiment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Laddersenrolsteigers.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van druk-, zet-, typ- of programmeerfouten in haar webshop, mailings, catalogi of andere communicatiedragers.
Een overeenkomst met de klant komt slechts tot stand na acceptatie door Laddersenrolsteigers.nl. Laddersenrolsteigers.nl behoudt zich het recht voor orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, kan deze de overeenkomst ontbinden zolang de aanvaarding van de overeenkomst niet elektronisch is bevestigd door Laddersenrolsteigers.nl.
Laddersenrolsteigers.nl heeft het recht eventuele onjuistheden na de totstandkoming van de overeenkomst te corrigeren. De afbeeldingen op de website hebben slechts het doel een voorstelling te maken van de producten en zijn niet bindend. Aan de afbeeldingen en foutieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
Laddersenrolsteigers.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, er omstandigheden zijn waarbij nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden geëist.

Artikel 4: Transportkosten

De kosten van het transport is per artikel op deze website aangegeven.

Artikel 5: Leveringen en leveringstermijnen

Orders worden in Nederland per adres geleverd tot aan de eerste deur op de begane grond. De klant dient zelf zorg te dragen voor het binnen zetten van de geleverde producten.
Laddersenrolsteigers.nl levert uitsluitend complete bestellingen af. Bij bestellingen die geheel of gedeeltelijk niet voorradig zijn, is de levertijd afhankelijk van het artikel met de langste levertijd.
De door Laddersenrolsteigers.nl opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
Indien klant aan Laddersenrolsteigers.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Laddersenrolsteigers.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij klant aan Laddersenrolsteigers.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden.
De klant is verplicht de bestelde producten in ontvangst te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd of ter beschikking worden gesteld. Indien de klant dit weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant. Bij geweigerde zendingen worden de (extra) verzend- en administratiekosten gefactureerd.
De klant dient de gekochte producten bij aflevering te controleren op de volgende punten
Zodra de producten aan de klant ter beschikking zijn gesteld of zijn bezorgd, gaat het risico, aangaande deze producten, over op de klant.

Artikel 6: Prijzen en betalingen

De prijzen luiden in Euro’s, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief verzendkosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant zelf aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
De getoonde prijzen op de website zijn onder voorbehoud.
Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan wanneer deze het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.
Laddersenrolsteigers.nl biedt de volgende betalingsmethoden:

iDeal: iDeal is de veiligste, snelste en gemakkelijkste manier van betalen. Wanneer u gebruik maakt van internetbankieren dan kunt u betalen via iDeal. Bij het doen van een bestelling komt u deze mogelijkheid vanzelf tegen in het keuzemenu. U hoeft zich hier niet voor aan te melden. Na het uitvoeren van uw betaling via iDeal wordt uw bestelling direct verwerkt. Bij een normale overboeking via de bank duurt dit proces 1 dag langer. Meer informatie over iDeal vindt u op www.ideal.nl.

Bankoverschrijving: Uw bestelling wordt verwerkt nadat uw betaling bij Laddersenrolsteigers.nl is bijgeschreven.
Indien het bedrag uiterlijk 8 dagen na de bestelling niet op het bankrekeningnummer van Laddersenrolsteigers.nl is ontvangen, wordt deze order geannuleerd.

Artikel 7: Retourneren

Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dit dan binnen 14 dagen schriftelijk (via e-mail of brief) te melden. Nadat u kenbaar heeft gemaakt dat u gebruik wilt maken van het 'herroepingsrecht' dient het product binnen 14 dagen retour te zijn bij ons. U dient als klant te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, die gebruikt zijn (denk aan gebruik, of opbouw), of waar schade door eigen schuld is ontstaan, worden door Laddersenrolsteigers.nl niet retour genomen.
Speciaal bestelde artikelen worden in opdracht van de klant geproduceerd en worden door Laddersenrolsteigers.nl niet retour genomen.
De retourkosten zijn voor rekening van de klant.
Laddersenrolsteigers.nl zal binnen 14 dagen uw retourzending financieel afhandelen en het verschuldigde bedrag naar de klant overboeken. De retourkosten worden op dit moment verrekend indien u gebruikt maakt van onze vervoersdienst.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Laddersenrolsteigers.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, is Laddersenrolsteigers.nl gerechtigd om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag. Laddersenrolsteigers.nl zal u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

Artikel 8: Reclamaties en aansprakelijkheid

Klant dient de producten direct na aflevering nauwkeurig te (laten) controleren op eventuele afwijkingen van de overeenkomst. Eventuele klachten moeten binnen 24 uur na levering per e-mail aan Laddersenrolsteigers.nl worden gemeld. Indien nodig kan er om digitaal fotomateriaal worden gevraagd. Klachten kunnen worden gemeld bij ons, wij nemen deze spoedig in behandeling en komen binnen 2 werkdagen met een oplossing. Bij klachten dient u zich eerst tot Laddersenrolsteigers.nl te wenden. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient u zich te wenden tot Stichting Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft u de mogelijkheid om uw klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Laddersenrolsteigers.nl als u als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door u betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Op de door Laddersenrolsteigers.nl geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals de betreffende fabrikant die stelt.
Producten die door Laddersenrolsteigers.nl als ondeugdelijk zijn erkend, worden vervangen. De ondeugdelijke producten worden bij levering van de vervangende producten teruggenomen. Wanneer aannemelijk is dat het gebrek aan klant te wijten is of anderszins voor rekening en risico van klant is, zal in overleg het product voor rekening van klant hersteld of vervangen worden.
Laddersenrolsteigers.nl wijst alle aanspraken af, die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan aan Laddersenrolsteigers.nl zijn gemeld, wegens verjaring.
Laddersenrolsteigers.nl stelt zich nimmer aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van de geleverde artikelen, ongeacht hoe de schade is ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn, maar beperken zich niet tot; het niet goed functioneren van het product, verkeerde gebruiksinstructies of bijvoorbeeld verkeerd gebruik van het product.
Laddersenrolsteigers.nl stelt zich nimmer aansprakelijk wanneer schade is ontstaan als gevolg van een gebeurtenis die buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
Laddersenrolsteigers.nl stelt zich nimmer aansprakelijk voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen, teksten en de gevolgen van te late levering.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Laddersenrolsteigers.nl, dan wel tussen Laddersenrolsteigers.nl. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Laddersenrolsteigers.nl, is Laddersenrolsteigers.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Laddersenrolsteigers.nl.
Indien Laddersenrolsteigers.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Laddersenrolsteigers.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Laddersenrolsteigers.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Laddersenrolsteigers.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Laddersenrolsteigers.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op klant over.

Artikel 10: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Laddersenrolsteigers.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Laddersenrolsteigers.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Laddersenrolsteigers.nl, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeelding via de website verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 11: Persoonsgegevens

Laddersenrolsteigers.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
De persoonlijke informatie bestaat uit alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld. Laddersenrolsteigers.nl zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. Uw gegevens worden verwerkt en opgenomen in een of meer van onze bestanden maar worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 12: Overmacht

In geval van overmacht is Laddersenrolsteigers.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, energiestoringen, natuurrampen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk, verbinding, gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 13: Slotbepalingen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
Wanneer Laddersenrolsteigers.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Laddersenrolsteigers.nl deze voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Laddersenrolsteigers.nl in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, komt de betreffende bepaling te vervallen en zal worden vervangen door een door Laddersenrolsteigers.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Laddersenrolsteigers.nl is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Laddersenrolsteigers.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Laddersenrolsteigers.nl gevestigd is, tenzij op grond van enige dwingende wettelijke bepaling een andere rechtbank bevoegd is van het geschil kennis te nemen.